Polityka prywatności; Klauzula informacyjna RODO – przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administrowanie danymi osobowymi w związku z wynajmem mieszkania w Ustce ul. Wczasowa 2/7

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z umową najmu mieszkania w Ustce ul. Wczasowa 2/7 jest właściciel mieszkania Natalia Graf, a adres przechowywania danych to Słupsk ul. Parkowa 1A, 76-200 Słupsk. Dane osobowe przechowywane są w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przechowywanie w związku z najmem w/w mieszkania danych osobowych pod emailem: grafem1@tlen.pl lub korespondencyjnie na w/w adres miejsca przechowywania danych osobowych, tj. z Natalią Graf.

III. Cele i podstawy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz okres ich przechowywania.

1. Celem pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych najemców jest prowadzenie dokumentacji związanych z wynajmem mieszkania; podstawa: art. 6 ust 1lit. b) RODO: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik – do czasu zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują wynajmującemu przechowywać dane.

2.W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu wynajmującego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków; podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do niezbędnego czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów wynajmującego stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują wynajmującemu przechowywać dane, pozyskane zarówno w przypadku zawarcia i realizacji umowy najmu, jak i w przypadku niezawarcia takiej umowy.

IV. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przechowywane i przetwarzane:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podst. art. 6 ust.1 lit. f RODO chyba, że wynajmujący będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

wnioski w tym zakresie można przesłać lub składać osobiście na wymieniony w pkt II adres

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania przepisów zgodnie z art.51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Zakres i cel pozyskiwania danych osobowych.

1. W trakcie procesu zawierania umowy na wynajem mieszkania oraz jej realizacji ( rezerwacja telefoniczna lub za pomocą email, zameldowanie osoby) wynajmujący pozyskuje, przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe najemcy: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i historia połączeń, stan rodzinny, numer konta bankowego najemcy.

2. Celem tych czynności jest zawarcie umowy najmu mieszkania pomiędzy wynajmującym Natalią Graf a najemcą i jej realizacja, w związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy oraz określenia stron i warunków umowy.

VI. Odbiorcy danych osobowych.

1. W związku z wynajmem mieszkania nie przewiduje przetwarzania danych osobowych innych niż niezbędne do zawarcia umowy najmu zgromadzonych w miejscu ich przechowywania i przekazywania ich innym podmiotom.

2. Udostępnienie danych osobowych podmiotom zewnętrznym może nastąpić jedynie na rzecz uprawnionych organów w przypadku prawnego obowiązku wykazania faktów czy wykazania wykonania określonych obowiązków.

VII. Potwierdzenie przez najemcę zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

W związku z wolą zawarcia i realizacji umowy najmu pomieszczeń w Ustce ul. Wczasowa 2/7 najemca zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w procesie zawarcia i realizacji umowy najmu na wyżej wymienionych warunkach, w przeciwnym wypadku nie dojdzie do zawarcia umowy.